เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านแม

ข้าวอินทรีย์บ้านดง

  • วันที่ 11 มิ.ย. 2561
  • 1,795 ครั้ง

ข้าวอินทรีย์บ้านดง

บ้านดง หมู่ที่ 11 มีประชากรจำนวนทั้งหมด 763 คน จำนวนครัวเรือน 273 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของหมู่บ้านคือ ข้าว และถั่วเหลือง จากการตรวจสุขภาพประจำปีประชากรในหมู่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงในรอบปีที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคสารเคมีในเลือดสูงเป็นจำนวนมาก

การจัดการอาหารปลอดภัยกลุ่มเกษตรอินทรีย์จึงเริ่มมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนหมู่ที่11 บ้านดง ซึ่งเกิดจากการเผาขยะในครัวเรือนการเผาใบไม้ การเผาตอซังข้าว และมีการใช้สารเคมีในการเกษตรกรรมกันอย่างแพร่หลาย ทำให้มีการตรวจพบโรคทางระบบทางเดินหายใจและสารเคมีในเลือดสูง ชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยมีแนวคิดว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการใช้สารเคมีในการเกษตรของคนในชุมชนเอง ดังนั้นคนในชุมชนจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เบาบางลงไป โดยมีแนวคิดที่ว่า ?ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต? จึงได้มีการรณรงค์ให้มีการลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผลทางเกษตร และงดการเผาและนำสิ่งเหล่านั้นมาทำเป็นปุ๋ยหมัก จึงก่อให้เกิดเป็น กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดง

แชร์ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ให้เพื่อน: