เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบน

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแม เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลบ้านแม จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกัน การให้และรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด

2. เพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ

มาตรการ

1. กำหนดให้ผู้บริหารประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกรับทราบ

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการในระดับต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม การติดตาม   การสนับสนุน    และขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการให้และรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

3. กำหนดให้ผู้บริหารประกาศการไม่รับของขวัญในทุกเทศกาล (No gift policy)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ ทต.บ้านแม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 452 KB. 211

แชร์ให้เพื่อน: