เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของเทศบาลตำบลบ้านแม เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลบ้านแมจึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของเทศบาลตำบลบ้านแม เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ

1. กำหนดให้งานพัสดุ กองคลัง กำหนดและจัดทำแนวทางการดำเนินการในการซื้อจัดจ้าง    และการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุุ ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตอบสนองข้ออุทธรณ์ ข้อร้องเรียน

3. กำหนดให้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ ถูกต้อง โปร่งใส แก่บุคลากร ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

4. กำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: