เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแม

โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแม


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลบ้านแม ได้จัดทำโครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ และประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแม
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนฯ เพื่อเป็นศูนย์ในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เช่น การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การระงับข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง ในชุมชน การป้องกันปัญหาทางอาชญากรรมในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ปัญหายาเสพติดในชุมชน การแจ้งข่าวหรือเบาะแสต่างๆ รับเรื่องร้องทุกข์

แชร์ให้เพื่อน: