เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักการกำกับดูแลกิจการ      ที่ดี เทศบาลตำบลบ้านแม จึงกำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต

มาตรการ

1. กำหนดให้งานบริหารงานบุคคลจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต และช่วยสอดส่องป้องกันการทุจริต      เป็นประจำทุกปี

2. กำหนดให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวทางการปฏิบัติขั้นตอน กระบวนการ ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริต         ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกรับทราบ

3. กำหนดให้จัดทำทะเบียนและสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต รวมทั้งจัดทำรายงานสรุป ข้อมูล สถิติเพื่อเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบ และผู้บริหารท้องถิ่น

4. กำหนดให้งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานการกำกับติดตาม  การดำเนินการ         ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ให้บุคลากร  ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลลภายนอกรับทราบ

แชร์ให้เพื่อน: