เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เพื่อให้การเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านแม เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เชื่อถือได้ มีข้อมูลที่ทันสมัย ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 รวมถึงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลบ้านแม จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญของเทศบาลตำบลบ้านแม ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยยึดหลักความถูกต้องครบถ้วน  ตรวจสอบได้ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ

1. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540 ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านแม และช่องทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้สนใจใช้บริการสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดเตรียมข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน โดยเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบหน่วยงานและผู้บริหารก่อนส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการเผยแพร่ ยกเว้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลภารกิจประจำของหน่วยงาน

3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมก่อนส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่

4. ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่พิจารณาทบทวนเนื้อหารายละเอียด ความถูกต้อง และรูปแบบของเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านแมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม กรณีพบข้อผิดพลาดให้รีบดำเนินการแก้ไขพร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

5. ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสรุปข้อมูลการเข้าสืบค้นตรวจสอบข้อมูลข่าวสารสำหรับสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านแมให้ผู้บริหารทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม


แชร์ให้เพื่อน: