เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 39 KB. 198
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 38 KB. 207
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 38 KB. 229
4 การรับชำระภาษีป้าย 40 KB. 197
5 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 47 KB. 222
6 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 41 KB. 189
7 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 47 KB. 199
8 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 40 KB. 198
9 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 41 KB. 191
10 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 48 KB. 181
11 การแจ้งขุดดิน 41 KB. 187
12 การแจ้งถมดิน 41 KB. 196
13 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 42 KB. 189
14 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 47 KB. 184
15 การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 42 KB. 183
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดจั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 42 KB. 191
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45 KB. 196
18 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 41 KB. 184
19 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1) 45 KB. 199
20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2) 41 KB. 194
21 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 41 KB. 188
22 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1) 47 KB. 187
23 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2) 42 KB. 187
24 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 44 KB. 180
25 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญฯ 43 KB. 189
26 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 43 KB. 179
27 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 43 KB. 181
28 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 45 KB. 196
29 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 43 KB. 193
30 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 42 KB. 196
31 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45 KB. 187
32 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 42 KB. 188
33 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 41 KB. 205
34 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ค ลักษณะที่ 1,ง และจ 45 KB. 200
35 การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน 43 KB. 193
36 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 45 KB. 182
37 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34 42 KB. 201
38 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป 45 KB. 181
39 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 38 KB. 187
40 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 38 KB. 195
41 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 42 KB. 193

แชร์ให้เพื่อน: