เทศบาลตำบลบ้านแมอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงสร้างกองการศึกษา

นางสาวอภิษฎา มนตรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวปวีณ์ธิดา ศิริชาญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางวราภรณ์ ภิรมย์สกุล

ครู ค.ศ.2

นางสาวภิรัญชญา ตื้อตัน

ครู ค.ศ.2

นางเพลินตา ดวงประเสริฐ

ผู้ดูแลเด็ก

นางประไพ แสนพยุง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสายชล ชัยชนะ

ผู้ดูแลเด็ก

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายชยพล โขมศิริ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน