เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ทำเนียบปราชญ์ตำบลบ้านแม

ทำเนียบปราชญ์ตำบลบ้านแม

ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการ ดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้เหมาะสม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง สิ่งที่แสดงความรู้ ความคิด และการกระทำของบรรพบุรุษของเรา เพื่อที่จะดำรงชีวิตรอดอย่างมีความสุข

ประเภทของภูมิปัญญา

ภูมิปัญญาไทย แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ชาติ และระดับท้องถิ่น

1. ภูมิปัญญาระดับชาติ เป็นภูมิปัญญาที่พัฒนาสังคมไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ในอดีตเช่น การกอบกู้เอกราชโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการเสียแผ่นดินบางส่วนของประเทศไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรักษาเอกราชชาติไทย ทำให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกในยุคล่าอณานิคม หรือจักรวรรดินิยม

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน คือสิ่งที่แสดงความรู้ ความคิดและการกระทำของบรรพบุรุษของเรา เพื่อที่ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ตำบลบ้านแมมีแกนนำที่เป็นบุคคล เป็นคนเก่ง คนสำคัญ คนนำทำงาน แกนนำ ผู้นำ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่

๑.) ด้านสังคมรูปธรรม คือ เป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบในการประพฤติตนตามวิถีพอเพียง ด้านการบริหารจัดการองค์กร คือ เป็นบุคคลที่มีการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นคนดี เป็นแบบอย่างในการครองตน แบบอย่างในการทำงาน มีสัมมาอาชีพ ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม เป็นนักปราชญ์ที่ได้สั่งสมความรู้ภูมิปัญญาในหลายๆด้าน ทั้งด้านศิลปะการแสดงล้านนา เช่น การตีลองสะบัดชัย การตีกลองปู่จา การฟ้อนเล็บ การฟ้อนเชิง ฯลฯการจัดงานบุญประเพณีตามวิถีชีวิต การดำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม ศาสนาและ ประเพณี เป็นต้น

๒.) ด้านเศรษฐกิจ มีแกนนำคนเก่งด้านอาชีพ มีความรู้ทักษะความชำนาญด้านการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่ การสร้างอาชีพใหม่ให้คนในตำบล เกิดรายได้และลดหนี้สินในครัวเรือน การส่งเสริมการออม ทำให้มีเงินใช้ในยามจำเป็น

๓.) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแกนนำที่สนใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรกรรม การจัดการขยะในครัวเรือน การจัดการเศษใบไม้ กิ่งไม้ วัสดุเกษตรอย่างถูกวิธีเพื่อลดการเผา การใช้ประโยชน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การเพิ่มพื้นที่ป่า การสร้างฝายต้นน้ำ การปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น

๔.) ด้านการดูแลสุขภาพ มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน มีชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านแม เป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง และให้คำแนะนำ ดูแลผู้ป่วย ให้สามารถดูแลรักษาอย่างถูกวิธี


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้านตำบลบ้านแม 189 KB. 321

แชร์ให้เพื่อน: