เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

เอกสารประชาสัมพันธ์

เลือกหัวข้อย่อย

สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) กระบวนการคัดกรอง

https://youtu.be/9OOKsqbV2qg

(2) การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว

https://youtu.be/im2nAsjoXMk

(3) แรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด

https://youtu.be/Uq_xXDKJUVY

เพื่อเป็นสื่อให้แก่ผู้ป่วยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป
และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกภาคส่วน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการบำบัดรักษา

แชร์ให้เพื่อน: