เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแม โดยคำนึงถึงความต้องการความคาดหวังตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทศบาลตำบล  บ้านแม   จึงกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ        การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

มาตรการ

1. กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ ตามพันธกิจหลักของเทศบาลทางเว็บไซต์ และหรือรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้   ส่วนเสีย รับทราบ

2. กำหนดให้จัดทำช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการพัฒนา         หน่วยงานและการดำเนินงานของเทศบาลผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ จดหมาย เว็บไซต์ จดหมาย/แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการแจ้ง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นด้วยตนเองและจัดทำระบบจัดการข้อร้องเรียนเพื่อคัดกรอง บริหารจัดการ และติดตามประเมินผล    การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับ

3. กำหนดให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในภาพรวมและรายข้อในมิติต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบและผู้บริหารเทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: