เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

.

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแม เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ               ของบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านแม จึงกำหนด มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทางและกลไกในการกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการ

1. กำหนดบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กำกับดูแลและติดตาม การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจ     ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. กำหนดให้หน่วยงานจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่งและในระดับ กระบวนงานที่สำคัญเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

3. กำหนดให้งานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำรวจวิเคราะห์จัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงประเด็น          การดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีผู้ติดตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานโดยรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน       อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แชร์ให้เพื่อน: