เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • วันที่ 28 มิ.ย. 2567
  • อ่าน 16 ครั้ง

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแม ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายทวี ทนารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม รพ.ส.ต.บ้านท่าโป่ง
ทัังนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาและความสำคัญของการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลบ้านแมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมัก/ถังขยะเปียก การแปรรูปจากเศษขยะที่ไม้ใช่แล้ว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครการเข้าร่วมธนาคารขยะ (ตลาดนัดขยะชุมชน) เพื่อลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: