เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

  • วันที่ 18 มิ.ย. 2567
  • อ่าน 29 ครั้ง

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมือเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศทยได้ยึดถือปฏิปัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์
พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ป้ 2531 จนถึงปัจจุบัน
รัฐบาลกำหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยมียุทธศาสตร์ 'พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด" เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วนรวมเป็นพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: