หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านแม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านเด่น หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเปียง ประจำเดือนกันายน ๒๕๖๕ จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว บริเวณสุสานบ้านดง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา 22 Aug 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมแก้ไข รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ หมายเลขทะเบียน งจ 1242 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (โต๊ะกิจกรรมเด็กอนุบาลพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2022
จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงและเติมออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022